Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

25. mar 2019.

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení   v znení neskorších predpisov,  v súlade  s ust.  § 4 ods. 6) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín zvolávam mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

28. marca 2019 (štvrtok) o 18.00. hod.  v zasadačke MsÚ Šamorín.

Program :

  • Otvorenie
  • Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – dlhodobého prenájmu nehnuteľného majetku mesta za účelom zriadenia komunitného centra – priestorov budovy Koruna v k. ú. Šamorín z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Kľúč, n. o.)
  • Záver

 

V Šamoríne, 21.03.2019

Csaba Orosz,  primátor mesta