Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 14. februára 2019

 • Pozvánka

 • Správa kontrola plnenia uznesení

 • Stanovisko hlavneho kontrolora rozpocet mesta 2019-2021

 • Návrh viacrocný rozpočet mesta 2019 – 2021

 • Navrh_plan_kontrolna_cinnost_hlavneho_kontrolora_1polrok_2019

 • Navrh_VZN_1_2019_financovanie_skolske_zariadenia_posobnost_mesta

 • Navrh_VZN_1_2019_financovanie_skolske_zariadenia_posobnost_mesta

  GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
 • Navrh_Eticky_kodex

 • Informacia_NKU_SR

 • Navrh_odkupenie_Mliecno

 • Navrh_vymaz_tarchy_Fischbornova

 • Navrh_schvalenie_prevodu_LABYRINT

 • Navrh_vecne_bremeno_LABYRINT

 • Navrh_vecne_bremeno_RETAIL_BOX

 • Navrh_vecne_bremeno_el_pripojka_ref_cirkev

 • Navrh_vecne_bremeno_vodovod-a_kanalizacia_ref_cirkev

 • Navrh_odvolanie_delegovanie_organy_skolskej_samospravy

 • Navrh_zasady_odmenovania_poslancov_MsZ

 • Navrh_vyplatenie_nahrady_nevycerpana_dovolenka

 • Navrh_schvalenie_riadne-_zasadnutia_MsZ_2019

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 18. októbra 2018

 • Pozvánka

 • Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Mesta Šamorín za rok 2017

 • Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Šamorín za rok 2017

 • Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2018

 • Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.09.2018

 • Návrh II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2018

 • Návrh na schválenie zmeny uznesení Mestského zastupiteľstva v Šamoríne č. 30/2018/IV zo dňa 08.02.2018, č. 31/2018/VI a č. 31/2018/VII zo dňa 11.04.2018

 • Návrh na schválenie výmazu ťarchy predkupného práva mesta Šamorín z listu vlastníctva č. 2292 – Kiss Csaba a man. Suzanne

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku v katastrálnom území Šamorín – spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na pozemku parc.č. 2392/15 v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) o majetku obcí – Ing. Jozef Ficek a manž.

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku v katastrálnom území Šamorín – spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na pozemku parc.č. 2392/15 a parc.č. 2392/14 v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) o majetku obcí – Ing. Janka Biskupičová

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Šamorín – Anna Panenková

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Šamorín – Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Šamorín

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby „Novostavba rodinných domov – Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky, rozšírenie verejnej kanalizácie a kanalizačné prípojky“ v katastrálnom území Kráľovianky

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ trasy vodovodu a kanalizácie v súvislosti so stavbou OC HOBBI a BUTIKCENTER v Šamoríne

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby Obytný súbor 12 R.D. Šamorín – Kráľovianky, Vodovod a kanalizácia

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby „Obytný súbor 12 R.D. Šamorín – Kráľovianky, Elektrická prípojka

 • Návrh na schválenie zmeny uznesenia Zbierky čiastky č. 27/2017/XI. zo dňa 21.09.2017 v súvislosti so stavbou „Polyfunkčný dom na Gazdovskom rade“ v katastrálnom území Šamorín

 • Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci a podpore zo dňa 11.02.2015

Mimoriadné zasadnutie mestského zastupiteľstva 14. augusta 2018

 • Pozvánka

 • Návrh na určenie viacmandátových volebných obvodov a počtu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín pre voľby do orgánov
  samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022

 • Návrh na schválenie projektu s názvom „Rekonštrukcia MŠ Poľovnícka ulica v Šamoríne“ vrátane jeho spolufinancovania

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 28. júna 2018

 • Pozvanka-program

 • Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.3.2018

 • Výročná správa hospodárenia konsolidovaného celku
  Mesta Šamorín za rok 2017

 • Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu Mesta Šamorín

 • Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2018

 • Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 3/2018 o poskytovaní prepranej služby

 • Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šamorín č. 4/2018
  o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby

 • Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šamorín č. 5/2018
  o podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Šamorín

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Mgr. Zoltán Hegyi

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Ing. Arpád Figura

 • Návrh zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod nehnuteľného majetku v katastrálnom území Šamorín – spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na pozemku parc.č. 2392/15 v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) o majetku obcí – Ing. Jozef Ficek a manž.

 • Návrh zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prevod nehnuteľného majetku v katastrálnom území Šamorín – spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na pozemku parc.č. 2392/15 a parc.č. 2392/14 v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) o majetku obcí – Ing. Janka Biskupičová

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemok v katastrálnom území Šamorín – CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o.

 • Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľností v katastrálnom území Šamorín – Dr.hc.Prof.PhDr. Jaroslav Straka, Dr.Sc.

 • Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľností v katastrálnom území Šamorín – Ernest Fiedler

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Šamorín – Anna Panenková

 • Návrh na schválenie zmeny uznesenia Zbierky čiastky č. 19/2016/XIV. zo dňa 15.12.2016 – Tenisový klub ŠTK Šamorín

 • Návrh na prevod správy nehnuteľného majetku mesta Šamorín – novostavby domova dôchodcov do správy rozpočtovej organizácie mesta Šamorín – Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona, so sídlom Kasárenská 1/A, 931 01 Šamorín

 • Návrh na investičné akcie mesta hradené z úveru schváleného v rámci rozpočtu Mesta Šamorín za rok 2018 s uznesením MZ č. 30/2018/IV

 • Návrh na určenie platu a rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Šamorín
  na funkčné obdobie rokov 2018 – 2022

 

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 11. apríla 2018

 • Pozvánka na zasadnutie

 • Stanovisko hlavného kontrolóra mesta

 • Účtovná závierka

 • Návrh na schválenie VZN č.2/2018

 • Návrh na prerozdelenie transferov z rozpočtu mesta na rok 2018

 • Návrh na udelenie cien mesta Šamorin

 • Návrh na schválenie prevodu nájomného práva k nehnuteľnostiam na Pomlejskej ulici v k.ú. Šamorín – Lénárt Szabó

 • Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Šamorín z dôvodu hodného osobitného zreteľa – FC ŠTK 1914 Šamorín, a.s.

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Imrich Horváth

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Mgr. Zoltán Hegyi

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Ing. Arpád Figura PhD.

 • Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecných bremien“ v súvislosti so stavbou „OC HOBBI a BUTIKCENTER v Šamoríne“

 • Návrh na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky resp. v správe Slovenského pozemkového fondu

 • Návrh na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky resp. v správe Slovenského pozemkového fondu

 • Návrh na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky resp. v správe Slovenského pozemkového fondu

 • Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľností v katastrálnom území Mliečno – Ing. Oľga Hargašová

 • Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľností v katastrálnom území Šamorín – Ing. Csaba Baráth a manž.

 • Návrh na schválenie projektu s názvom „Nasvietenie prechodu pre chodcov na ceste I/63 v Šamoríne, časť Mliečno“ vrátane jeho spolufinancovania

 • Návrh na schválenie projektu s názvom „Rekonštrukcia Spoločnej hasičskej stanice so zbrojnicou v Šamoríne“ vrátane jeho spolufinancovania

 • Správa z kontroly č. 1/4/2018 hlavného kontrolóra mesta Šamorín

 •  

   

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 8. februára 2018

 • Pozvánka

 • Stanovisko hlavného kontrolóra

 • Návrh viacročného programového rozpočtu mesta na r. 2018 – 2020

 • Návrh
  na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018

 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1 /2018, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín v roku 2018

 • Návrh na úpravu iných poplatkov za zvýšené náklady mesta, súvisiace
  so sobášnym obradom

 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Bučuháza – Doc.Ing. Ladislav Hulényi a manželka

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nájomného práva k pozemku – záhrady na Pomlejskej ulici v k.ú. Šamorín – Ján Habina – Lénárt Szabó

 • Návrh na schválenie majetkoprávneho usporiadania pozemku v areáli futbalového ihriska v k.ú. Šamorín – Peter Herczeg

 • Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťou – prenájom nehnuteľného majetku mesta v katastrálnom území Šamorín z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením mesta Šamorín č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šamorín – FC ŠTK 1914 Šamorín, a.s.

 • Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Šamorín – Imrich Horváth

 • Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta – Mestského športového centra SAMARIA, v k. ú. Šamorín

 

 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva 14. decembra 2017

 •