Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
sarmany

Ing. Ervin Sármány

Adresa: Hlavná 37, 931 01 Šamorín, I. posch., č. dv. 6,
Telefón: +421 (0)31 5900416
Email: prednosta@new.samorin.sk

Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta.
Prednosta mestského úradu zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Prednosta mestského úradu sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.
Prednosta mestského úradu plní najmä tieto úlohy:
– organizuje prácu mestského úradu,
– zabezpečuje hospodársky a správny chod mestského úradu,
Prednosta mestského úradu plní ďalšie úlohy, vymedzené Organizačným poriadkom Mestského úradu v Šamoríne.