Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

25. mar 2019.

Spis číslo: 1597/2019

Lokalita: Čilistovská cesta, parc. č.: 1873/1,2 k.ú. Šamorín

Dátum podania žiadosti : 06.03.2019

Žiadateľ: Alžbeta Jeschko Hamenter, bytom Jána Smreka 3, 841 08 Bratislava

Stručný opis predmetu konania: správne konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1 ks drevín druhu jaseň mannový.

Dôvod: drevina je zarastená do oplotenia, plot roztrhala a znemožňuje aj bezpečný prechod pre chodcov na chodníku.

Určenie lehoty na doručenie písomného  alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. : do 08.04. 2019.

 

Poštová a e-mailová  adresa,  na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní :

Mestský úrad v Šamoríne

Oddelenie ochrany životného prostredia

Hlavná 37

931 01 Šamorín

zp@new.samorin.sk

Vyvesené: 25.03.2019

Dátum zvesenia: 24.04.2019