Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

INFORMÁCIA K VOĽBÁM DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

25. mar 2019.

Mesto Šamorín v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu oznamuje politickým stranám alebo koalíciám, ktorých kandidátne listiny boli zaregistrované, že v súlade s § 79 ods. (1) až (3) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov môžu oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií doručiť najneskôr 1. apríla 2019 do 24.00 hod. v listinnej forme na Mestský úrad v Šamoríne (Hlavná 37) alebo elektronicky na emailovú adresu sekretariat@new.samorin.sk. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Csaba Orosz
primátor mesta