Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

25. mar 2019.

Spis číslo: 1614/2019

Lokalita: Gazdovský rad, parc. č.: 2640/2 k.ú. Šamorín

Dátum podania žiadosti : 18.03.2019

Žiadateľ:  Ján Vargai a manž. Renáta Vargaiová, bytom Kvetoslavov 93, 930 41 Kvetoslavov

Stručný opis predmetu konania: správne konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 5 ks drevín druhu smrek obyčajný, breza previsnutá.

Dôvod: prístavba k polyfunkčnému domu.

Určenie lehoty na doručenie písomného  alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. : do 08.04. 2019.

Poštová a e-mailová  adresa,  na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní :

Mestský úrad v Šamoríne
Oddelenie ochrany životného prostredia
Hlavná 37, 931 01 Šamorín
zp@new.samorin.sk

Vyvesené: 25.03.2019

Dátum zvesenia: 24.04.2019