Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa nasledovných škôl

14. mar 2019.

Mesto Šamorín v zmysle § 4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje   výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa nasledovných škôl

Materská škola, Školská 977, Šamorín

Materská škola – Óvoda, Poľovnícka 1029, Šamorín – Somorja

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Prvá ulica 108,

Šamorín-Mliečno, Somorja – Tejfalu

 s nástupom od  1. júla 2019.

 

Podmienky účasti výberového konania:

 1. kvalifikačné predpoklady
 • kvalifikačné požiadavky v zmysle zákona NR SR č.317/2009 Z.z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe v zmysle §3 zákona NR SR č.596/2003 Z.z.,
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona NR SR č.317/2009 Z.z.,
 1. morálna bezúhonnosť – v zmysle §3 zákona NR SR č.552/2003
 2. požadované doklady
 • písomná prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a vykonaní atestácie,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 • profesijný životopis,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na riadiacu prácu,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 1. ďalšie kritériá a požiadavky
 • znalosť práce s PC, riadiace schopnosti, znalosť štátneho a maďarského jazyka.

 

 

Požadované doklady do výberového konania prosíme zaslať do 8. apríla 2019 na adresu:

Mestský úrad – Városi Hivatal, Hlavná 37, 931 01    Šamorín

 

Obálku označte nápisom  podľa konkrétnej materskej školy:

Výberové konanie – MŠ Školská – neotvárať

Výberové konanie – MŠ Poľovnícka – Pályázat – neotvárať

Výberové konanie – MŠ Mliečno – Pályázat – neotvárať